کوتاه

نمیدانم جمله از کیست ، اما می گوید :

وقتی که اول کاری به آخر آن فکر نکنی ، محبور می شوی که آخر آن کار به اولش فکر کنی . 

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید