دسته بندی کارکنان

از زمانی که با بازاریابی آشنا شدم ، با این واقعیت مواجه شده ام که تقریبا هیچ دسته بندی نمی تواند به دقیق ترین حالت تفاوت چند دسته مختلف را نمایان کند ، و هر دسته بندی صرفا مقداری به بینش ما نسبت به آنچه با دسته بندی قرار است آن را دسته بندی کنیم می افزاید .

اما جمله زیر نه تلاشی برای دسته بندی صفر و یکی ، بلکه برای منتقل کردن و یادآوری آنچه امروز تجربه کرده ام است .

” در محل کار دو دسته آدم وجود دارند ، دسته ای که برای پیشرفت شخصی خودشان تلاش میکنند و دسته ای دیگر که برای پیشرفت و بهتر شدن سازمانشان تلاش میکنند ”

 

پی نوشت : تفاوت این دو دسته در این است که دسته اول حاضر هستند از مسئولیت و کارهای شغلی خود بگذرند تا به امور شخصی و در جهت رشد شخصی خود بپردازند و دسته دوم حاضر هستند برای پرداختن به مسئولیت ها و امور شغلی خود از مسائل شخصی خود بگذرند.

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید