تناقض گاهی اوقات زیباست

تناقض گاهی اوقات زیباست، وقتی که انسانی در عمل و ظاهر جدی است اما در قلب و درون لطیف و مهربان . این تناقض موجب شگفتی دیگران می شود ، و تلفیق جدیت و مسئولیت پذیری با انسان دوستی و مهربانی ، یکی از زیباترین تلفیق هایی است که میشناسم .

این تناقض زیبا شاید که ضروری باشد ، شاید نیاز باشد که انسان در کنار جدی بودن همواره انسان بودن خودش و احساسات لطیف انسانی را به خاطر بسپارد و در زمان و مکان و شرایط مناسب از آنها استفاده کند .

 

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید