تجربه کاربری و محیط کار

قبل از اینکه وارد محل کار و سازمانی بشوم ، فکر می کردم که هر انسانی UX یا تجربه کاربری خاص خود را دارد . این تجربه کاربری آن انسان است که مشخص می کند چقدر رابطه مان می تواند با او عمیق شود ، در موقعیت های مختلف می توانیم چه انتظار رفتاری از او داشته باشیم و از کنار او بودن چه احساسی به ما دست می دهد .

تجربه تقریبا 4 ماهه ام در محیط کار و سازمان باعث شده به یک نکته برسم :

برای همکاری کوتاه مدت با کسی ، شاید مهارت هایش بیشتر در نظر باشند و به آنها ارزش و وزن بیشتری بدهیم تا شخصیت و نگرش و عادت ها و هر آنچه که تجربه کاربریش را می سازند ، اما برای تصمیم گیری در مورد همکاری دراز مدت ، وزنی که تجربه کاربری آن شخص دارد کمتر از وزن مهارت هایش نیست .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید