فصلی در جهنم

بعضی کتاب ها ، فیلم ها ، تِرَک های موسیقی ، نه با محتوایشان ، بلکه با نامشان برای تو یک عمر میتوانند داستان تعریف کنند .

مثل ، صد سال تنهایی ، در جستجوی زمان از دست رفته ، شرق بهشت و …

و اما ، این تِرَک ، مدت هاست که در حال داستان تعریف کردن است ، برای من .. فصلی در جهنم .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید