سرگردانی

سرگردانی عجیب است ، همانند تمامی احساست و موقعیت های دلهره آور.

شنیدنش حرفی است و تجربه کردنش حرفی دیگر .

شاید یکی از موهبت های زندگی انسان ، شگفتی اش در اولین مقابله با این احساسات باشد ، هر بار تجربه دلهره ، ناراحتی ، عشق ، دوست داشتن و ترس و .. به مانند تجربه جدیدی میماند و درس های جدیدی برای انسان دارد .

اشتراک گذاری :

پاسخی بگذارید